Partilerin Seçim Bildirgesinde Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Müzecilik

1 Kasım 2015 seçimleri yaklaşırken partiler seçim bildirgelerini halka sundu. Biz de her partinin seçim bildirgesinden arkeoloji, müzecilik ve sanat tarihi hakkında olan kısımları ayıklayarak, ne vaat ettiklerine baktık. Aşağıda dört partinin bu konulardaki vaatlerini yorumsuz olarak sizlerle paylaşıyoruz.

Partilerin Seçim Bildirgesinde Arkeoloji, Müzecilik ve Sanat Tarihi

AKP

 • Kütüphane, kültür merkezi ve müze gibi kültürel tesisler yerel yönetimlere devredilecek. Toplumsal bütünlüğü, kimlik ve aidiyet duygusunu güçlendirmek amacıyla kültürel ve sanatsal değerlerin eğitim kurumlarında ağırlıkla ele alınmasına önem verilecek.
 • Cami, kütüphane, medrese, saray, tarihi kamu binaları gibi bütün kültür varlıkların mimari çizimleri ve projelerin oluşturulması  ve eserlerin hasar görmesi durumunda tekrar inşa edilecek şekilde bu tasarım ve projelerin arşivlenmesi sağlanacak.
 • Restorasyon Teknikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi kurularak, bu alanda uluslararası standartlarda altyapı  geliştirilecek, yurt içi ve yurt dışı çalışmalarda kalite artırılacak. Restorasyonlarının yapılması ya da fiziki varlıklarının korunmasının yanı sıra, mekanların mimari kimliğine ve orijinal işlevine uygun kullanılmasına yönelik azami hassasiyet gösterilecek.
 • Özel şahıs müzeleri teşvik edilecek, vatandaşların birikimlerinin değerlendirilmesi ve kullanıma açılması sağlanacak. Tüm illerde şehir müzelerinin kurulumu tamamlanacak, illerin kültür ve sanat varlıkları koruma altına alınarak, gelecek nesillere aktarılacak.
 • Seçilecek şehirlerde ulusal düzeyde doğa tarihi, modern sanatlar, İslam sanatları, mimari, tarihi halk kahramanları gibi tematik müzelerin kurulması sağlanacak. Başta özel müzeler ve kültür merkezleri olmak üzere iş dünyasının kültür ve sanata daha fazla bütçe ayırmaları özendirilecek. Bu sayede yerli sanat yönetmenleri, küratörler ve editörlerin yetişmesinin hızlanması hedefleniyor. Ülkede en çok ziyaret edilen müze olan Topkapı Sarayı’nda, medeniyet tarihinin mimari, sanat tarihi, eğitim, devlet ve yaşam biçiminin belirli bir bütünlük içerisinde sunulması sağlanacak.
 • Ücretsiz müze kartı vermek suretiyle, okullarda müfredatın bir parçası olarak öğrencilerin müze ve kütüphanelere daha sık gitmeleri sağlanacak.
 • Geleneksel ve çağdaş sanatçıların envanterinin çıkarılması, eserlerinin bir program dahilinde toplanması ve bu eserlerin sergilendiği müzeler oluşturulacak. Ankara ve İstanbul’da ulusal müze kompleksler kurularak, depolarda kalan bütün değerli eserler sergilenecek.
 • Arkeoloji eğitimine önem verilip, Anadolu’nun kadim medeniyetlerini de kapsayan, Selçuklu, Osmanlı ve Orta Asya arkeoloji ana bilim dallarını geliştirilecek. Arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerini birbirlerini besleyen ve destekleyen bölümler olarak düzenlenecek.

 

CHP

 • Kültür Bakanlığı’nı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ayrı bir bakanlık haline getireceğiz.
 • Kültür Bakanlığı’nın genel bütçe içindeki payını yükselteceğiz.
 • Koruma kurullarını etkin hale getirecek ve siyasetin etkisinden bağımsız kılacağız.
 • Çağdaş müzeciliği geliştirecek, kültürel mirasın ait olduğu coğrafyada korunması ilkesini uygulayacağız.
 • Müzelerin yönetiminin özerk bir yapıya kavuşturulmasını sağlayacağız.
 • Sanal müze çalışmalarına hız vereceğiz.
 • Özel müzeciliğin gelişmesi için teşvik ve altyapı olanakları sunacağız.
 • Başta bilim ve teknoloji alanında olmak üzere kentlerde çocuklara etkileşimli özel müzeler kuracağız.
 • Emlak vergilerinden alınan, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payını amacına uygun harcayacağız.
 • Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projelere destek vereceğiz
 • Eğitimde kültür ve sanata daha geniş yer verecek, okullarda bu tip etkinliklere daha çok kaynak ayrılmasını sağlayacağız.
 • Sanat tarihi derslerini öğrencilerin pedagojik düzeylerine uygun, yaratıcılıklarını geliştirmelerine katkı sağlayacak şekilde düzenleyerek müfredata dâhil edeceğiz.
 • ÇED raporlarının bilimsel ve tarafsız olarak hazırlanmasını yasal güvence altına alacağız.
 • Turizm tahsislerini gözden geçirecek, haksız tahsisleri iptal edecek, doğal ve kültürel varlığımıza zarar veren uygulamalara son vereceğiz.

 

HDP

 • “Ziyaret etme”, “bakma” ve “gelir kaynağı” olmanın ötesine geçmeyen “kültür siyasetine” karşı, yurttaş-müze ve doğa-tarih-yurttaş ilişkilerini yeniden kurmanın imkânı yaratılacak.
 • Kentlerin meydanları, parkları, koruları ve kıyıları korunacak ortak alanlarımızdır. Bu alanların kamusal, doğal niteliğini ve kültürel dokusunu bozacak hiçbir çılgın ve doğayı tahrip edici projeye, uygulamalara; sermaye projelerinin kent kimliğini oluşturan tarihi mekânları, ormanları ve doğal alanları yok etmesine, ekolojik yıkıma yol açmasına izin verilmeyecek. Başlatılmış olan bu özellikteki projeler durdurulacak.
 • Kenti yağmalayan kentsel dönüşüm projeleri; tarihi, kültürel varlıkların ve ortak yaşam alanlarının gaspı; sermayenin tüm yıkıcı kır ve kent politikaları aracılığıyla su, atıksu ve katı atık gibi çevresel hizmetlerin özelleştirilmesi ve piyasalaştırılması önlenecek.

 

MHP

 • Asırlardan beri millî kültürümüzün temel değerleri olma niteliğini koruyan her sahadaki yazılı eserlerin yok olması önlenecek, bu eserler bugünkü yazı ve konuşma diliyle toplumumuza kazandırılacaktır.
 • Osmanlı Arşivinin tasnifi, düzenlenmesi ve tümüyle günümüz literatürüne kazandırılması sağlanacaktır.
 • Türk vakıf eserleri ortaya çıkartılacak, korunacak ve yaşatılacak; vakıflar devletçe desteklenip var oluş amacına uygun hale getirilecektir.
 • Ekonomi, hukuk, tarih, arkeoloji, sosyoloji ve din bilimleri gibi sosyal alanlarda araştırma faaliyetleri desteklenerek milletimizin sahip olduğu değerlerin ve zenginliklerin, devletimizin, dününe ve bugününe ilişkin fırsat, tehlike ve tehditlerin ortaya konulması suretiyle yaşadığımız çağın ve toplumsal gelişmelerin daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.
 • Kültürel değerlerimizin yaşanması ve yaşatılması amacıyla kültür merkezleri, bilimsel araştırma kurumları ve müzeler yaygınlaştırılacak, bu birimlere erişim kolaylaştırılacak ve gençlerin müzelerden ücretsiz yararlanması sağlanacaktır.
 • İlgili ülkelerle işbirliği içinde Türk Dünyasının tüm kütüphane, müze ve arşivlerindeki kültür eserleri tespit ve konularına göre tasnif edilerek yararlanılabilir hale getirilmesi için proje başlatılacaktır.
 • Jeolojik miras araştırılacak, korunacak ve bunların toplu bulunduğu yerlerde jeoparklar kurulması teşvik edilecektir. Kırsal kalkınmaya da hizmet etmek üzere ekoturizm ve jeoturizm desteklenecek.
 • Üst gelir grubuna hitap eden turizm türleri teşvik edilecek tarihi mekanlar ören yerlerinin korunması, restorasyonu ve ziyarete açılmasına öncelik verilecektir.
 • Turizm bölgelerinde imar planları gözden geçirilecek imar rantı ve istismarını çevre ve tarihi kültürel dokunun korunmasına öncelik verilecektir.
Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. İstanbul Üniversitesi Prehistorya Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Aynı üniversitede Doktora adayı. İletişim: ermanbu@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login