Partilerin Seçim Bildirgelerinde Kültür ve Sanat

14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için partilerin bildirgelerinden kültür ve sanat bölümlerini paylaşıyoruz.

C: Wikimedia Commons

CHP – DEVA – DP – GELECEK – İYİ – SAADET

Ortak Politikalar Mutabakat Metni

 1. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu ve ilgili ikincil mevzuatı başta sanatsal ifade özgürlüğünün önündeki engelleri kaldıracak bir anlayışla gözden geçireceğiz.
 2. İlgili kanun ve yönetmeliklerde anadilinde kültürel ve sanatsal üretimin önünde engel oluşturan maddeleri muğlak ifadelerden arındıracak ve istismara açık olmayacak biçimde düzenleyeceğiz.
 3. Ulusal ve yerel kültür şuralarını düzenli aralıklarla toplayacak, kültür politikalarını tüm paydaşların katkı ve katılımlarıyla oluşturacağız.
 4. Ülkemizde üretilen kültür ve sanat ürünlerini dijitalleştirerek bir veri bankasında muhafaza edilmesini sağlayacak, Türkiye Kültür Envanteri veri tabanını oluşturacağız.
 5. Her yıl bir “Türkiye Kültür Şehri” seçeceğiz.
 6. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Anıtlar Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurullarını gerçek anlamda özerk hale getireceğiz.
 7. Ülke genelinde Kültür Bakanlığı Alan Başkanlıklarının sayısını artıracak, yetkilerini uluslara-rası normlar (UNESCO ve ICOMOS) çerçevesinde düzenleyecek, personel yapısını donanımlı hale getireceğiz.
 8. Alan Yönetim Başkanlıkları bünyesinde “kültürel, tarihi ve doğal peyzaj koruma kurulu” yapılanmasını oluşturacağız.
 9. Kültürel Mirası Koruma Enstitüsü kuracağız.
 10. Kültür ve sanat elçileri programı başlatacağız.
 11. Kültür ve sanat faaliyetlerinde yerel yönetimlerin etkisini artıracak ve yerel yönetimler ile kültür ve sanat alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarının daha etkin ve aktif bir rol almasını sağlayacağız.
 12. Bütçeden kültür ve sanata ayrılan kaynakları artıracak, özel kesimin bu alana daha fazla destek olmasın teşvik edeceğiz.
 13. Bağımsız çalışan sanatçıların sosyal güvenlik ve emeklilik haklarıyla ilgili yaşanan sorunları gidereceğiz.
 14. Devlet Tiyatroları, Opera ve Bale ve diğer sanat kurumlarımızın kadro ve diğer özlük hakkı sorunlarını çözeceğiz.
 15. Kültür endüstrileri içinde yer alan, mesleki tanım ve statüleri hala belirsiz olan mesleklerin NACE kodlarının ivedilikle oluşturulmasını sağlayacağız.
 16. Müzik meslek birlikleriyle ülke sathında kampanyalar düzenleyerek müzik emekçilerinin ve eserlerinin kayıt altına alınmasını sağlayacağız.
 17. İl Kültür Müdürlükleri bünyesinde müzisyenlerimizin eserlerini ücretsiz şekilde kayıt altına almalarını sağlayacak ́ses kayıt stüdyoları ́ kuracağız.
 18. Yerel ve özgün kültürel faaliyetlerin gerçekleştirileceği kültür evlerinin kurulması ve yaygınlaşmasını destekleyeceğiz.
 19. Sanatçıların bir araya geleceği, konaklama, sağlık ve bakım hizmetlerinin verileceği Sanatçı Dayanışma Merkezleri kuracağız.
 20. Kültür ve sanat alanında kamu tarafından sağlanan desteklerin fırsat eşitliğini gözeten, önceden ilan edilmiş objektif kriterlere dayalı, tarafsız kurullarca değerlendirilen bir çerçevede ve şeffaf bir biçimde verecek, desteklerin yerinde kullanımını titizlikle takip edeceğiz.
 21. Özel kopyalama harcını meslek birlikleri aracılığı ile hak sahiplerine dağıtacağız.
 22. Sanatçı gelirleri üzerindeki vergi yükünü hafifleteceğiz.
 23. Gençlere kültür ve sanat aktivitelerinden 25 yaşına kadar ücretsiz yararlanabilmeleri için kültür kartı vereceğiz.
 24. E-kitap’ta KDV’yi sıfırlayacağız.
 25. Kültür endüstrilerindeki vergi yükünü azaltacağız.
 26. Meslek birliklerinin altyapılarının güçlendirilmesine yönelik destek mekanizmaları oluşturacağız.
 27. Folklorik sanatçıların teşvik edilmesi için özel destek mekanizmalarını hayata geçireceğiz.
 28. Üniversite öğrenci sanat topluluklarını destekleyeceğiz.
 29. Yerel ve geleneksel el sanatlarımızı üreten sanatçılarımıza ve bu sanatları öğrenmek isteyen gençlere destek sağlayacağız.
 30. 5225 sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanununu günün ihtiyaçlarına göre yenileyeceğiz.
 31. Kültür endüstrilerinin dijitalleşmesine destek verecek ve sanatçıların dijital alt yapı ve donanıma erişimini kolaylaştıracağız.
 32. Kültür endüstrilerine gelişme ve rekabet şansı sağlayacak özel hızlandırma programları ve kümelenme imkanları oluşturacağız.
 33. Kültür ve sanata yapılacak yatırımlarda estetik ve verimlilik ölçütlerini değerlendireceğiz.
 34. Yayıncılık, müzik, folklor, film sektörleri, festivaller ve müzikalleri destekleyerek istihdam,milli gelire katkı ve ihracat imkânları sağlayacağız.
 35. Sanatçının telif haklarını koruyacak; ihlalden ve korsandan korunması için her türlü tedbiri alacağız.
 36. 5846 sayılı telif yasasına açık bir hüküm olarak ́eser sahibinin telif sözleşmesini iki yıl içinde yeniden düzenleme hakkı saklıdır ́ ibaresini ekleyeceğiz.
 37. 5646 Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü İcralar ve Fonogramlar Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanunu Avrupa Birliği mevzuat ve direktiflerine uyumlu hale getireceğiz.
 38. Telif anlaşmalarının yapıldığı uluslararası kitap fuarlarına bakanlık bünyesindeki uzmanlar- dan ve yayıncılardan oluşturulacak özel bir kurulun hazırlığı ile katılım sağlayacağız.
 39. Sesli kitap ve e-kitap ile internet ortamından yeni ve ikinci el kitapların satışına yönelik düzenleme yapacak, eser sahiplerinin hak kaybına neden olan veya olabilecek istismar alanlarına yönelik önlem alacağız.
 40. Tarihi ve kültürel potansiyeli yüksek olan illerimizde en az bir adet büyük ve modern bir müze yapacağız.
 41. Her ilde bir şehir müzesi açacağız.
 42. Müzeler Adası Programını başlatacağız.
 43. Özel sektörün müze yapımı ve işletmeciliğini teşvik edeceğiz.
 44. Müzelerimizde engelsiz sergileme ve eğitim merkezleri kuracağız.
 45. Türkiye Dijital Miras Müzesini Oluşturacağız.
 46. Geleneksel müzecilik anlayışını uluslararası standartlar doğrultusunda geliştirerek tematik müzelerin yaygınlaşmasını sağlayacağız.
 47. Çağdaş sanat müzelerini fonksiyonlarını zenginleştirerek ülke genelinde yaygınlaştıracağız.
 48. Kültür hayatımıza iz bırakmış sanatçı, düşünür ve edebiyatçılarımızın yaşadığı mekanların müze haline getirilerek kültür turizmine kazandırılmasını sağlayacağız.
 49. Öncelikle mevcut ve depolardaki sonrasında ise toprak altındaki değerlerimizin gün yüzüne çıkarılarak sergilenmesini ve turizm amaçlı değerlendirilmesini sağlayacak şekilde müze sayılarını artıracağız.
 50. Tarihi ve kültürel değerlerimizin korunarak geleceğe aktarılmasını sağlayacak nitelikte iklimlendirme, ısı, ışık gibi bilimsel tekniklerin kullanılmasını sağlayacağız.
 51. Tarihi ve kültürel miras alanlarının mutlaka yöresel rehber eşliğinde ziyaret edilmesini ve bu sayede ziyaretçilerin doğru bilgilendirilmelerini sağlayacağız.
 52. Kültürel varlıklar ile müzelerin sanal ortamda gezilebilmesini sağlayacağız.
 53. Ören yerlerinin teknik altyapı ve tesis özelliklerini arttıracağız.
 54. Tarihi ve kültürel değerlerin bulunduğu alanlara ulaşım ve trafik düzenlemelerini yapacak, gerekli işaretleme ve bilgilendirme levhalarını alana zarar vermeyecek şekilde gelişen teknolojiden de faydalanarak yerleştireceğiz.
 55. İzinsiz kazı ve kültür varlığı tahribine ilişkin yaptırımları arttıracağız.
 56. Kültür merkezlerinde veya bu amaç doğrultusunda kullanılacak olan mekanlarda sanatçıla-rın ve toplulukların eser hazırlamasına ve sergilemesine imkan sağlayacağız.
 57. Daha önceki dönemlerde yaşamış olan veya halen hayatta olan insan hazinelerinin tespit edilip tanıtılmasına imkan sağlayacak şekilde kültür merkezlerinde mekanlar oluşturacağız.
 58. UNESCO ́nun dünya kültür mirası listesine aldığı, yaşayan insan hazinelerine dahil ettiği, namlarına anma yılları ilan ettiği değerlerimizin uluslararası resmi ve özel platformlarda tanınmalarını sağlayacak ́Anadolunun Değerleri ́ projeleri hayata geçireceğiz.
 59. UNESCO’nun “Tehlike Altındaki Diller Atlası” verilerine göre yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan dillerin korunması ve bu dillerde kültürel ve sanatsal üretimin sağlanması için gerekli adımları atacağız.
 60. Aktif ve yoğun olarak kullanılan anıtsal kültürel mirasımızın etkin korunmasına yönelik önlemleri arttıracağız.
 61. Kültür varlıklarının kaçakçılığının önlenmesine yönelik ilgili kurumlar bünyesinde uzmanlaşmış personel ve birimler oluşturacağız.
 62. Yurtdışına kaçırılmış tarihi eserlerimizin iadesi hususunda etkin bir mücadele yürüteceğiz.
 63. Kentsel siluet ve dokuyu korumak adına koruma amaçlı imar planlarında tampon bölgeler oluşturacak ve Tarihi Kentsel Peyzaja ilişkin yasal ve yönetsel çerçeveyi güçlendireceğiz.
 64. Kütüphane yasasını çıkaracağız.
 65. Kütüphaneleri sadece kitapların depolandığı alan niteliğinden çıkaracak, yaşayan mekanlar haline getireceğiz.
 66. 7/24 Kütüphaneleri teknolojik altyapı destekleri ile yaygınlaştıracağız.
 67. Halk kütüphaneleri yayın seçme yönetmeliğinde değişikliğe gidecek, Halk Kütüphaneleriyayın inceleme komisyonu ve yayın seçme kurulunu yeniden yapılandıracağız.
 68. Araştırmacıların kullanımını artırmak için ülkemiz kütüphanelerinin dünya kütüphanelerine çevrimiçi erişim seviyesini artıracağız.
 69. Her okulda temel eserleri içeren kütüphane kuracak, söz konusu kütüphanelerden yaz aylarında bölge sakinlerinin de istifade etmesini sağlayacağız.
 70. Ulusal Sinema Enstitüsünü kuracağız.
 71. Sinema sektörünün gelişimi için meslek liselerinde sinema bölümleri kuracağız.
 72. Gezici Sahne projesini başlatacağız.
 73. Özel tiyatroları destekleyeceğiz.
 74. Türkiye ́yi Asya, Avrupa ve Ortadoğulu sanatçıların buluşma noktası haline getirecek ve evrensel bir sanat üssü yapacağız.
 75. Türkiye ́yi festival yasaklarıyla değil festival teşvikleriyle gündeme gelen bir ülke hüviyetine kavuşturacağız.
 76. Dünya sanatçılarını, yazar ve şairlerini Türk sanatçı, yazar ve şairleriyle buluşturan sanat köyleri kuracağız.
 77. Mülki İdare Amirlerinin, konser, festival, etkinlik, fuar gibi kitlesel katılımlı faaliyetler için önceden hazırlanmış yönetmeliğin çerçevesi dışında hiçbir şekilde kısıtlayıcı ve yasaklayıcı bir tasarrufta bulunamamasını sağlayacağız.
 78. Bölgelerin kimliklerine ve karakterlerine uygun festivallerin gelenekselleşmesini ve gelenekselleşmiş festivallerin de sürdürülebilirliğini sağlayacağız.
 79. Yerel önetimler özellikle bütçe ve kadro kaynaklı sorunlar nedeniyle akamete uğratılan festivalleri geçici ya da sü siz şekilde bakanlık bünyesine devredeceğiz.
 80. Başka ülkelerdeki gençler ile Türk gençlerini buluşturacak, uluslararası üne sahip sanatçı ve müzik grupları için konser ve festivalleri destekleyeceğiz.
 81. Sanatçıların ve eserlerinin hem ülke sınırları içerisinde hem de uygun görülenlerin ülke sınırları dışında sergilenmesi ve tanıtılması için devlet destekli programlar oluşturacağız.
 82. Yazar veya araştırmacılara ait telif eserlerin yabancı ülkelerde yayınlanmasını temin amacıyla eser sahiplerine çeviri ve editoryal masraflar konusunda destek olacak, ́tercüme faaliyetlerinde eşitlikçi yaklaşım ́ dan taviz vermeyeceğiz.
 83. Film, telif eserler, görsel sanatlar ve spor gibi kültür ve sanat ürünleri aracılığıyla millî değerlerimizin diğer ülkelere tanıtılması yönünde daha somut adımlar atacağız.
 84. TRT yayınlarında kültürün hak ettiği yeri almasını sağlayacak, diğer dillerde yapılan yayınların uluslararası etkisini artıracağız.
 85. Uluslararası kültür, müzik ve sanat organizasyonlarına katılımı artıracağız.
 86. Kültürel Diplomasi adı altında lisansüstü programları açacağız.
 87. Değişim ve burs programlarına ayrılan bütçeyi artıracağız.
 88. Kültür ve sanat eğitimini ilkokuldan yükseköğrenime örgün ve yaygın biçimlerde yeniden planlayacağız.
 89. Kültüre ve sanata ayrılan ders içerikleri, ders saati ve ders etkinliklerinde gerekli güncellemeleri yapacağız.
 90. Sanatta üstün yetenekli çocuklarımızın ulusal ve uluslararası eğitimlerini ve yetenek geliştirmelerini devlet olarak destekleyeceğiz.
 91. Harika Çocuk Yasasını güncelleyerek yeniden işlerlik kazandıracağız.
 92. Okulların sosyal ve kültürel etkinlikler için gerekli malzemeleri satın almalarını destekleyeceğiz.
 93. Plato Kentler programını başlatacağız.
 94. Engelsiz Sanat Portalı kuracağız.
 95. Sahaflara özgün niteliklerini koruyacak şekilde yaşamalarını sağlayacak destekleri vereceğiz.
 96. Yazılı ve süreli yayınların dağıtımındaki tekelci yapıyı kırıp, rekabeti yeniden inşa ederek kültürel çeşitliliği canlandıracağız.
 97. Sanat eserlerine saldırı ve sanatçıya yönelik şiddeti önleyecek tedbirleri alacak, söz konusu suçlarda iyi hal ve infaz indirimi uygulanmamasını sağlayacak düzenlemeleri yapacağız.
 98. Sanatlarını sokakta icra eden sanatçılarımıza sanatlarını özgürce icra edebilecekleri ortam sağlayacak, yerel yönetimler ile iş birliği içinde özel icra alanları oluşturacağız.
 99. Yemek kültürümüzün bölgelere göre kayda geçirilmesinin sağlayarak yok olmasının önüne geçeceğiz.

AK PARTİ

 1. Kültürel ve sanatsal üretimimizin miktar ve kalitesini artırarak ülkemizin medeniyet birikimini uluslararası düzeyde tanıtıp evrensel kültüre, düşünce ve sanat üretimine aktif olarak katkıda bulunmasını sağlayacağız. Bu kapsamda kültür ve sanata ayrılan kaynakları artıracağız.
 2. Sivil toplumun kültür ve sanat faaliyetlerine aktif katılabileceği mekanizmaları artıracağız.
 3. Kültür yolu festivallerine her yıl en az 5 ilimizi ekleyerek 2028’e kadar 35 ilimizde yapacak ve böylelikle hem şehirlerimizin cazibe merkezine dönüşmesine katkı sağlayacağız hem de Türkiye’nin kültür ve sanatta marka değerini artıracağız.
 4. Telif haklarının korunmasına dair yasal düzenlemeleri sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncelleyeceğiz.
 5. Sinema sektöründe hak sahiplerini korumaya yönelik tedbirlerin artırılmasını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz.
 6. Kültür endüstrileri girişimci ekosistemini geliştireceğiz.
 7. Kültürel alanlara yönelik sponsorluk kanununu çeşitlendirerek geliştireceğiz.
 8. Usta-çırak yöntemiyle devamlılığı sağlanan ve yok olma tehdidi altındaki geleneksel sanatların öğretiminin kurumsal bir şekilde devam ettirilmesini sağlayacağız.
 9. Yükseköğretimde kültür-sanat uzmanlık alanlarına yönelik bölümleri artıracak, bu bölümlerde akademik kariyer imkânlarını genişleteceğiz.
 10. Okuma kültürünü yaygınlaştıracağız. Kütüphanesi olmayan ilçe bırakmayacak, kütüphaneler arası koordinasyon ağı kurulmasını sağlayacağız. Erken çocukluktan başlayarak okuma kültürü kazandırılmasına yönelik faaliyetleri hayata geçireceğiz.
 11. Medeniyet değerlerimizin kurumsal taşıyıcısı olan vakıf geleneğimizi geliştirerek yaşatmaya ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.
 12. Dünya miras listesinde 19 olan kültürel varlık sayımızı yükseltmeye devam edeceğiz.
 13. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kayıtlı 25 miras sayımızı 2028 yılında 35’e çıkararak en çok kültürel değer kaydettiren ilk iki ülke arasına girmeyi hedefliyoruz.
 14. Türk dilini dünyaya tanıtma çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
 15. Türkçe’nin zenginliğinin kayıt altına alınması için etimolojik sözlüğün tamamlanmasını sağlayacağız.
 16. Yunus Emre Enstitülerindeki Türkçe içerikleri ve bilgi merkezlerini zenginleştireceğiz. 62 ülkede hizmet veren Yunus Emre Enstitülerimizin Kültür Merkezi sayısını, 2028 yılına kadar 128’e çıkarmayı hedefliyoruz.
 17. Kültür aktarımı, kültür diplomasisi ve görsel-işitsel endüstrinin güçlendirilmesi temel stratejik yaklaşımı ile sinema sektörümüzü uluslararası bir marka haline getirecek; nitelikli ve sürdürülebilir üretim için sektöre sağladığımız desteği artıracağız.
 18. Ülkemizi önemli bir film çekim merkezi haline getirmek üzere altyapı ve eğitim çalışmalarına destek olacak; çekimi ülkemizde yapılacak yabancı yapımlara verilen destekleri artıracağız.
 19. Çocuklarımızın gelişim sürecinde önemli rol oynayan animasyon sektörünü stratejik olarak ele alıp, desteğimizi artıracağız.
 20. Tarihimizin önemli şahsiyetleri ve olayları ile masal kahramanlarının sinema, belgesel, dizi ve animasyon filmlere dönüştürülerek tanıtımının yapılmasını destekleyeceğiz.
 21. Sahip olduğumuz değerlerin sinemada işlenmesine yönelik teşvik mekanizmasını daha da geliştireceğiz.
 22. Yenilikçi, kapsayıcı ve yaşayan kütüphane yaklaşımıyla, cep sineması, çocuk oyun alanları, bireysel ve grup çalışma alanları, internet erişimi, kafeterya, görsel-işitsel sunum alanları bulunan kütüphanelerle hizmet vereceğiz.
 23. Milli Kütüphaneyi daha da etkinleştirmek üzere araştırma ve referans kütüphanesi olma niteliğini güçlendireceğiz. Halk kütüphanelerinin ve okul kütüphanelerinin sayı ve niteliğini artıracağız. Nüfusu 5 binin üzerindeki yerleşim birimlerinde en az bir kütüphane kurulmasını sağlayacağız.
 24. Gezici kütüphanelerimizi 81 vilayete yaygınlaştıracak, gezici kütüphanesi olmayan şehir bırakmayacağız. Bütün il merkezlerimizde en az bir çocuk kütüphanesi açacak ve 2028 yılı itibarıyla 150 çocuk kütüphanesine ulaşacağız.
 25. Kütüphanelerimizi 7 gün 24 saat açık olacak şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çocukların ve gençlerin ilgisini çekebilecek faaliyetlerin gerçekleştirilmesine imkân sağlayacak bir ortamı oluşturacağız.
 26. Kültür merkezi olmayan il bırakmayacağız.
 27. Kültür merkezlerinde drama, tiyatro, resim ve müzik atölyeleri açarak sanatçıların hem eğitim almalarını hem de eğitim vermelerini sağlayacağız. Bu merkezlerde okuma yazma ve edebiyat zevkini geliştirici kurslar düzenleyecek, çocuk ve gençlerimizi Türk ve dünya edebiyatının klasikleriyle tanıştıracağız.
 28. Kitapçılar çarşısı, kitabevleri, sahaflar ile geleneksel sanatların icra edilmesine yönelik olarak mekân desteği sağlayacağız.
 29. Geleneksel sanatların canlandırılması ve bunların geliştirilerek yenilikçi endüstriyel ürünlere dönüştürülmesi için “Kültür Kentler” oluşturacağız. Bu amaca yönelik olarak şehirlerimizde uygun alanlar belirlenecek ve girişimcilerimize tahsis edilecek, uygun ekosistem oluşumuna yönelik destek mekanizmaları oluşturulacaktır.
 30. Dijital arşivlerimizi geliştirecek, kültür varlıklarımızın korunması ve tanıtılmasında teknolojinin tüm imkânlarından faydalanacağız.
 31. Anadolu’nun kadim medeniyetlerini de kapsayan, Selçuklu, Osmanlı ve Orta Asya arkeoloji anabilim dallarını geliştireceğiz. Arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerini birbirlerini besleyen ve destekleyen bölümler olarak düzenleyeceğiz.
 32. Nitelikli din hizmetleri ile toplumun birlik, beraberlik, barış ve huzuruna katkı sağlanacak ve yaygın din kültürü eğitimini toplumun tüm kesimlerine ulaştıracağız.
 33. Cami, kütüphane, medrese, saray, tarihi kamu binaları gibi bütün kültür varlıklarımızın mimari çizimlerinin, projelerinin ve arşivlerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Böylelikle eserlerin hasar görmesi durumunda aslına uygun olarak inşa edilmesini mümkün kılacağız.
 34. Kültürel mirasımızın restorasyonu ve korunması ile ilgili araştırma ve uygulama laboratuvarlarımızın sayılarını artıracağız.
 35. İstanbul’un simge yapılarından biri olan Kız Kulesi’nin restorasyonunu tamamlayarak müze konseptiyle hizmete açacağız.
 36. İzmir’in kent tarihinde önemli bir yer tutan Tekel Fabrikaları’nın restorasyonunu bitirerek bu eseri kültür ve sanat merkezi olarak hizmete sunacağız.
 37. Kültürel mekânların mimari kimliğine uygun kullanılmasına yönelik azami hassasiyet göstereceğiz.
 38. 2028 yılına kadar vakıf eserlerimiz de dâhil başta kamuya ait tescilli yapılar olmak üzere en az 1.500 adet taşınmaz kültür varlığımızın res-torasyonunu yapmayı ve kullanıma kazandırmayı hedefliyoruz.
 39. Müzesi olmayan il bırakmayacak, mevcut müzelerimizin teşhir tanzimini günümüz modern müzecilik anlayışına uygun olarak yenileyeceğiz.
 40. Özel müzelerin kurulmasını teşvik edecek, çağdaş müzecilik anlayışı içerisinde müzelerin nitelik ve niceliğini artıracağız. Başta özel müzeler ve kültür merkezleri olmak üzere iş dünyasının kültür ve sanata daha fazla bütçe ayırmalarını özendireceğiz. Bu sayede yerli sanat yönetmenleri, küratörler ve editörlerin yetişmesinin hızlanmasını sağlayacağız.
 41. Seçilecek şehirlerde kurulacak tematik müzelerle turizm kapasitesini artıracağız.
 42. Kültürel mirasımızın gelecek nesillere doğru aktarılması için Dijital Halk Kültürü Arşivi’ni tamamlayarak, ulusal ve uluslararası erişime açacağız.
 43. Vakıf kültür varlıklarının tanıtımı ve korunması faaliyetlerimize devam edeceğiz.
 44. Türk-İslam tarihinin farklı dönemlerine ait kültürel mirasımıza öncelik verilmek suretiyle, kültürel mirasımızın araştırılması, korunması, günümüz toplumuna ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacağız.
 45. Türk kültür ve medeniyetine dair referans niteliğindeki metinlerin üniversiteler, yayınevleri ve ilgili kamu kurumlarınca yayımlanmasını sağlayacağız.
 46. Yurt içinde 9.100 adet vakıf kültür varlığının tamamının projelerini hazırlayacak, önceliklendirerek ihtiyaç duyulan varlıkların restorasyon ve onarımlarını sağlayacağız.
 47. Gönül coğrafyamızda vakıf medeniyetine ait en az 12 adet kültür varlığının projelerinin hazırlanmasını, restorasyon veya onarımını gerçekleştireceğiz.
 48. Yurt dışındaki vakıf kültür varlığının envanterini tamamlayacağız.
 49. Vakıf kayıtlar arşivindeki Selçuklu ve Osmanlı dönemi belgelerinin konservasyonunun yapılması amacıyla patoloji ünitelerinin sayısını artıracağız.
 50. Klasik Türk Sanatlarını içeren faaliyetleri yaygınlaştıracağız. Ebru, hat, tezhip, minyatür, ahşap oymacılığı, çini, halıcılık, bakırcılık, telkâri gibi süsleme ve el sanatlarının farklı sunumlarla ticari ürüne dönüştürülmesi projelerine destekleri artıracağız.
 51. Klasik ve çağdaş Türk sanatını temsil eden alanlarda nitelikli etkinlik ve sergilerin kamu ve özel sektör tarafından profesyonelce organize edilip dünyanın önemli şehirlerinde sıklıkla düzenlenmesini sağlayacağız.
 52. Her türlü basın, yayın ve medya ortamında Türkçe’nin güzel kullanılmasını özendirecek, mesajını dille ileten tüm sanat eserlerinde kelime zenginliğini teşvik edeceğiz.
 53. Fikri emek sonucu oluşan ürünlerin öneminin ve değerinin toplumun tüm kesimlerince anlaşılmasını sağlayacağız. Fikri haklara konu ürün ve eserlere ilişkin bilgi ve veri altyapısını güçlendireceğiz.
 54. Kültür endüstrileri ve kültürel girişimlere yönelik mevcut desteklerin etki analizi yapılmasını, kapsayıcı ve kolay erişilebilir destek mekaniz-maları geliştirilmesini sağlayacağız.
 55. Kültürel ürünlerin üretim, gösterim ve dağıtımında tekelleşmeyi önleyici tedbirler alacak, kültürümüze özgü ürünlere yönelik markalaşma, pazarlama ve finansman desteği sağlayacağız.
 56. Kültür endüstrilerine sağlanan destekleri, bilhassa eğitim, sertifikasyon ve Ar-Ge faaliyetleri kapsamında artıracağız.
 57. Kültür endüstrilerine verilecek desteklerde tarihi, milli ve kültürel değerlerimizi tanıtıcı, toplumsal birlik ve aidiyet hislerini güçlendirici alanlara öncelik verecek, klasik sanatlarımıza pozitif ayrımcılık göstereceğiz.

YEŞİL SOL PARTİ

 1. Anadili hakları ile ilgili tüm uluslararası sözleşmelere taraf olup uygulanmasını sağlayacağız.
 2. UNESCO’nun ‘tehlike altındaki diller’ listesinde yer alan dilleri korumak amacıyla “Diller ve Kültürler Hafıza Merkezi”ni kuracağız.
 3. Türkçe dışında konuşulan ve baskı altına alınmaya çalışılan dillere yönelik akademik, kültürel ve sanatsal proje, program ile çalışmaları pozitif ayrımcılık anlayışı ile destekleyeceğiz.
 4. Kürt kimliğinin anayasal güvence altına alınmasını sağlayacağız. Kürt dilinin, demokratik, eşit ve birlikte yaşamın bir gereği olarak Türkiye’de resmen tanınmasının önündeki anayasal engelleri kaldıracağız.
 5. Kültür ve sanat üreticileriyle, onların örgütlü temsilcileriyle ve inisiyatiflerle dayanışma ilişkisi kurarak taleplerini ve ihtiyaçlarını kamu bütçesinden karşılayacağız.
 6. Cumhuriyet’in ilk yüzyılında asimilasyon politikalarına maruz kalan Kürtler’in ve diğer halkların kültür tarihine, folkloruna yönelik yapılan özgün derleme, arşivleme ve izleme çalışmalarını destekleyeceğiz. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik kültür-sanat çalışanlarının istihdamı için yerel ve merkezi bütçeden kaynak ayıracağız.
 7. Kültürel asimilasyonun önüne geçmek için tüm yerellerde geleneksel ezgilerin kayıt altına alındığı ve bu ezgiler ile geleneksel sanatçıların yeni kuşaklara öğretildiği “Çocuk Müzik Evleri”nin açılmasını ve bu evlerde kültür eğitmenlerinin istihdam edilmesini sağlayacağız.
 8. Kolektif hafızanın yeni kuşaklara aktarımını desteklemek için çocuk oyunlarını, hikâye ve masalları derleyen “Çocuk Masal Evi” inşa edeceğiz.
 9. Sokak sanatçılarının devletin kolluk ve güvenlik güçleri tarafından keyfi bir biçimde engellenmesinin önüne geçmek ve sokak sanatçılarına güvenceli çalışma koşulları sağlamak için gerekli yasal düzenlemeleri yapacağız.
 10. Artan baskı ve yayın masrafları nedeniyle kapanma aşamasındaki yayınevlerini, kamu bütçesinden kaynak aktararak destekleyeceğiz.
 11. Kültürlerin çoğulluğunu esas alarak, çok dilli yayın ve baskı faaliyetinde bulunan merkezi ve yerel matbaaların açılmasını sağlayacağız.
 12. Sansürü kaldırarak kültürel ve sanatsal emeği güvence altına alacağız.
 13. Sanatçının telif haklarını gözetecek; ihlalden ve fikir hırsızlığından korunması için her türlü tedbiri alacağız.
 14. Pandemi sürecinde ve sonrasında ekonomik krizin bir sonucu olarak sinema, tiyatro ve televizyon sektöründe giderek artan sömürü düzenine son vereceğiz.
 15. Kültür ve sanat alanının her aşamasında cinsiyetçiliğe ve kadınlara yönelik çok yönlü şiddete son vereceğiz.
 16. Tüm kültür ve sanat üretim faaliyetlerini kamu bütçesi eliyle destekleyeceğiz.
 17. Kültür ve sanat üretim faaliyetlerinin çok dilli yapılmasının önündeki engelleri kaldıracağız.
 18. Kültür ve sanat faaliyetlerinde yerel yönetimlerin etkisini artıracak ve yerel yönetimler ile kültür ve sanat alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarının daha etkin rol almasını sağlayacağız.
 19. Sanatın ve sanatçının piyasa ve devlet karşısında özgürlük ve bağımsızlığını sağlamak için sanatçıların demokratik biçimde yöneteceği Türkiye Özerk Sanat Kurumu oluşturulacak, sanat alanındaki tüm faaliyetler bu kurumun yetkisinde olmasını sağlayacağız.
 20. Tamamen ideolojik nedenlerle sanat eserlerini yasaklayan 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu kaldırılacak, kanun uyarınca kurulmuş muzır kurulu lağvedilecek.
 21. Bütçeden kültür ve sanata ayrılan kaynakları artıracağız.
 22. Mülki idare amirlerinin; konser, festival, etkinlik, fuar gibi kitlesel katılımlı faaliyetler için önceden hazırlanmış yönetmeliğin çerçevesi dışında kısıtlayıcı ve yasaklayıcı bir tasarrufta bulunmasına engel olacağız.
 23. Halk Kütüphaneleri Yayın Seçme Yönetmeliğinde değişikliğe gideceğiz. Tekçi, asimilasyoncu yayınlar yerine çok dilli, eşitlikçi yayınların yer almasını sağlayacağız.
 24. Gençlerin kamunun gerçekleştirdiği tüm kültürel etkinliklerden ücretsiz yararlanmasının önünü açacağız.

MHP

 1. Milleti millet yapan temel unsurlardan biri dildir. Millî kimliğimizin vazgeçilmez bir öğesi olarak gördüğümüz Türkçenin doğru ve güzel kullanımı esas olacaktır.
 2. Her türlü basın-yayın, reklam, film, tiyatro eserleri ile günlük ve ticari hayatta kullanımlarda Türkçe’nin yozlaşmasına ve tahribine yol açan uygulamalara fırsat verilmeyecektir.
 3. Türkçe’nin, eğitim, öğretim, sanat, kültür, bilim kuruluşları ve medyada doğru kullanılmasına sağlanacaktır.
 4. Türk dili araştırmalarına önem verilecek, Türkçenin uluslararası düzeyde bilim, sanat, ticaret ve tele-iletişim dili olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
 5. Türkiye Türkçe’sinin öğretimi ve Türk kültürünün tanıtımı amacıyla başta Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışında Türk kültür merkezlerinin yaygınlaştırılması ve etkin bir şekilde hizmet sunumu sağlanacaktır.
 6. Türk devlet ve topluluklarıyla ilişkiler “dilde, fikirde ve işte birlik” esasına dayandırılacaktır. İktisadî ve kültürel iş birliği geliştirmenin temel unsuru olarak, Türkçe konuşulan ülke ve topluluklara yönelik dil ve kültür araştırmalarına önem verilecek, Türkçenin bütün lehçeleriyle anlaşılabilir ve kullanılabilir olması için şartlar oluşturulacaktır.
 7. Farklı kültürler karşısında, özellikle yeni nesillerin kültür şokuna uğramasına ve kimlik bunalımına düşmesine mani olacak; kaliteli ve ihtiyaca cevap veren eserler ortaya konmasına yönelik millî kültür değerle- rinin millete tanıtılması ve benimsetilmesini sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.
 8. Türk ilim, kültür ve düşünce tarihinin bütün zenginliğiyle ortaya çıkarılması amacıyla araştırmalar yapılacaktır.
 9. Türk kültürü ve sanatının yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla “millî kültür endüstrisi” oluşturulacaktır.
 10. Millî kültür değerlerimizin yıpratılması sonucunu doğuran; kültürel değerler kargaşasına sebebiyet veren, kültür hayatımız ile ilgili temel millî mutabakatları bozan, kayıtsızlık ve düşmanlık örneği uygulamalar önlenecektir.
 11. Uluslararası kültürel iş birliği programları geliştirilerek, Türk kültürünün çevre kültürler için cazibe merkezi hâline gelmesi sağlanacaktır.
 12. Sanat ve sanatçıların milli değerlerle barışık ve onu özümseyen bir anlayış içinde olması ve toplumu ortak değerler etrafında kenetlenmeye yönlendirmesi esastır.
 13. Sanatçı, sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınarak her devrinde ve her yaşında korunacaktır.
 14. Sanat ve zanaatlarımızın korunması, sosyal ve ekonomik fayda sağlanması ve kültürel değerlerimizin üretilen mal ve hizmetlere yansıtılabilmesi amacıyla, tasarımlara aktarılması sağlanacaktır. Bu suretle unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerler yaşatılacak ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde ulaştırılacaktır.
 15. Geleneksel Türk sanatları ve folkloru korunacak, geliştirilecek ve tanıtılacaktır. Ata yadigârı eserlerin bakımı, tamir ve muhafazası; Türk mimarîsinin, musikisinin, tiyatrosunun, sinemasının, edebiyatının korunması ve geliştirilmesi bir devlet politikası hâline getirilecektir.
 16. Asırlardan beri millî kültürümüzün temel değerleri olma niteliğini koruyan her sahadaki yazılı eserlerin yok olması önlenecek, bu eserler bugünkü yazı ve konuşma diliyle toplumumuza kazandırılacaktır.
 17. Osmanlı Arşivinin tasnifi, düzenlenmesi ve günümüz literatürüne kazandırılması sağlanacaktır.
 18. Bilimsel araştırma ve incelemelerin ışığında tarihi gerçeklerin ortaya çıkarılması ve Türk tarihine ilişkin çarpıtma ve iftiraların önüne geçilebilmesi amacıyla arşivlerin ilim adamlarınca incelemesi sağlanacaktır.
 19. Türk vakıf eserleri ortaya çıkartılacak, korunacak ve yaşatılacak; vakıflar devletçe desteklenip var oluş amacına uygun hale getirilecektir.
 20. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın millî kültür değerlerimizden kopmalarını önleyici ve benliklerini koruyucu tedbirler alınacak, içinde yaşadıkları toplumla çatışmaya düşmemelerine de özen gösterilecektir.
 21. Kitle iletişim araçlarının kültürel değerlerimizin yaşanmasında ve yaşatılmasında toplumsal sorumluluk içinde yayın yapmaları sağlanacaktır.
 22. Kültürel değerlerimizin yaşanması ve yaşatılması amacıyla kültür merkezleri, bilimsel araştırma kurumları ve müzeler yaygınlaştırılacak, bu birimlere erişim kolaylaştırılacak ve gençlerin müzelerden ücretsiz yararlanması sağlanacaktır.
 23. Türk Dünyasının tüm kütüphane, müze ve arşivlerindeki kültür eserleri tespit ve konularına göre tasnif edilerek yararlanılabilir hale getirilecektir.
 24. Çocukların kişiliklerinin oluşumu ve kültürel değerlerin özümsenmesi açısından “milli çizgi film endüstrisi” geliştirilecek ve üretilecek filmlerin dış satımı yoluyla kültürümüzün tanıtılması sağlanacaktır.
 25. Çocukların bilgisayar oyunları vasıtasıyla yabancı kültürlerin etkisinde kalmasının önlenmesi için milli bilgisayar oyunları yazılım endüstrisi teşvik edilecektir.

HUDA PAR

 1. Toplumu bir ağaca benzetirsek tarih, o ağacın kökleri mesabesindedir. Kökleri kesilmiş veya kökleri ile bağları koparılmış bir ağacın ayakta durması ve yaşamına devam etmesi mümkün değildir. Toplumun tarihi köklerinden koparılmasına sebep olan resmi ideolojik tarih dayatmasından vazgeçilmelidir. Tarih; gerçekçi, objektif ve kapsamlı olarak yeniden yazılmalı, ders kitaplarında özgün haliyle yer almalı, toplumsal bellek buna göre şekillenmelidir.
 2. İslam kültürü; aklın nakille, ahlakın sanatla, bilimin araştırma ve pratikle bütünleştiği bir kültürdür. O, bir ümmetin deneyimleri, tarihi birikimleri ve faaliyetlerinin hülasası olan bir kültürdür. İslam kültürü; çeşitli ruhi şartların, tarih hazinelerinin ve gelecek ümitlerinin toplamından oluşan bir kültürdür. İnsanlar arasından çıkartılan en hayırlı ümmetin ve Medeniyet ümmetinin varlık dayanağı ve sürekliliğinin sırrı bu kültürde gizlidir.
 3. Toplumu oluşturan tüm sosyal sınıf veya grupların ortak paydası olan kültür mirasımız korunmalı, bu mirasın gelecek nesillere aktarımı sağlanmalıdır.
 4. Gençliğin kendi kültürüne yabancılaşarak yozlaşmasının önüne geçilmeli, manevi değerlerin sevdirilmesi, sahiplenilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için politikalar üretilmelidir.
 5. Turizm veya popüler kültür adı altında, kültürel mirasımızdan olan tarihi medrese, kilise ve ibadethaneler, misyonuna ve kutsallığına yakışmayan tarzda gayr-ı ahlaki faaliyetlerin mekânı olmaktan kurtarılmalıdır.
 6. Kültürel ve ahlaki yozlaşma, inanç düşmanlığı, şiddet ve müstehcenlik unsurlarının ön plana çıkarılması ile mücadele edilmelidir.
 7. Değerlerimize ve ahlaka aykırı olmayan kültür ve sanat etkinlikleri teşvik edilmelidir.
 8. Kütüphaneler yaygınlaştırılmalı, kültür merkezleri atıl olmaktan çıkarılıp rahatça kullanımı sağlanmalı, bunun için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
 9. Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için teşviklerde bulunulmalıdır.
 10. İnternet ortamında kütüphanecilik geliştirilmeli ve halkın hizmetine sunulmalıdır.
 11. Devletin tiyatro ve sinema gibi kültür sanat faaliyetlerine desteği, projeler bazında olmalıdır.
 12. Medyada kültür, sanat ve eğitici programların yaygınlaşması özendirilmelidir.
 13. İnsanlığın ortak değeri olan kültür mirasının korunması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

ZAFER PARTİSİ

 1. Millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız!” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği ülküye varmak için kültür ve sanat politikamız parti programımızın nirengi noktasını teşkil etmektedir.
 2. Her Türk vatandaşının kültür ve sanat yaşamına erişim hakkını gerçekleştirmesini ve ona katkı sağlamasını kolaylaştıracağız.
 3. Türkiye, Ortadoğu’da sözde büyük “kürdistan” projesini gerçekleştirmek amacı ile Irak, Suriye, İran ve Türkiye’nin parçalanmasını hedefleyen emperyalizm tarafından sadece ekonomik ve sosyal politikalarla ve planlanan göç hareketleriyle zora sokulmuyor; aynı zamanda göç krizi çerçevesinde etnik kültürlerle istila ediliyor. Bir yandan popüler kültür baskısı, medya eliyle yayılan kültürsüzleştirme politikaları sadece genç kuşakların değil bütün halkımızın estetik anlayış ve değerlerini bozmaya çalışmaktadır.
 4. Türk halkı, bir millet olma yerine halklar karmaşası olarak gösterilmeye çalışılmakta; böylece ülkemiz, kendi kültür ve sanatının unutturulup gözden düşürüldüğü kozmopolit bir ülkeye dönüştürülmek istenmektedir. Özellikle Türkiye’nin başına örülen organize büyük göç felaketi ile neredeyse bütün şehirlerimiz adeta uluslararası bir göçmen kampına dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Bir mozaik bile sayılmayacak etnik karmaşayı kültürel zenginlik olarak sunma ihaneti ne yazık ki siyasal çıkar ve popülist yaklaşımlarla da desteklenerek millî kültür ve sanatımızı yaşatma ve sürdürme vasfımız tarihimizin hiçbir döneminde olmadığı kadar gerilemeye yüz tutmuştur.
 5. İşte bu ahval ve şeraitte millî kültür ve sanatımıza katkı sunacak kültür ve sanat erbabını desteklemek temel şiarımızdır.
 6. Eğitimin her kademesinde gençlerimizi kaliteli bir eğitime kavuşturmak görevimiz yanında spor ve sağlık bakımından da onları sağlıklı ve güçlü bireyler olarak milletimizin hizmetine her alanda koşturmak gayesindeyiz. Ancak bununla iktifa edemeyiz. Eğitim, sağlık ve spor desteği yanında kültür ve sanatımızın icrası, idamesi, gelişip bir yüksek medeniyet yaratması için bütün paydaşlara gereken her türlü desteği vereceğiz. İnsanımızın hayat kalitesinin yükselmesi için, özgürlüğün vatan coğrafyasının her yerinde vatandaşın tabii hukuku ve yaşam felsefesi olabilmesi için eğitim, spor, sağlık desteği ile kültür ve sanata yönelik bütün teşvikler bütüncül bir yaklaşımla ele alınacaktır.
 7. Milli kütüphanelerimiz, halk kütüphanelerimiz, belediye ve özel kütüphanelerimiz, her çeşit müzelerimizle birlikte her yaştan vatandaşımızın zengin kültür hayatında bütünleşmeleri için işlevsel hâle getirilecektir.
 8. Gerek geleneksel sanatlar ve mesleklerin yaşayan unsurları, gerekse unutulmaya yüz tutmuş, fakat derin hatıralarıyla millî kültür ve milliyetimizin inşasında mühim rolleri bulunan zanaatler, millî tarih, millî kültür ve millî sanatın evrensel sanat ve medeniyet eserleri olarak tüm dünyada da tanınması, yaşatılması, ekonomik bir değer olarak da markalaşması için teşvik edilecek, şehirlerimizin tarihî dokusu içindeki sokaklarda yaşatılacaktır.
 9. Kültür ve Turizm Bakanlığı, her alanda olduğu gibi devlet varlığının yandaşa peşkeş çekildiği bir aile şirketi olmuştur. Kültür, turizme feda edilmiş, üstelik turizm yatırımları kısa vadeli rantiye çatışmalarından kurtulamamıştır.
 10. Zafer Partisi, Kültür ve Sanat Bakanlığı kurarak sanatçılarımızı, kültür adamlarımızı onurlarına halel getirmeden, bütün üretkenliklerinde destekleyecek, Atatürk’ün gösterdiği hedefte: “millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarma”da buluşturacaktır.

MEMLEKET PARTİSİ

 1. Evrensel değerleri gözeterek bu coğrafyadaki tüm kültürlerin ve sanat eserlerinin, sanat mirasının ve faaliyetlerinin korunması, yaşaması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız.
 2. Sanat, kültür, estetik, yaşama ait zenginlik ve çeşitlilik ile beslenen toplumsal birlikteliği savunacağız.
 3. “Kültür ve Sanat Bakanlığı” kuracağız. Kültür ve sanatın korunması, geliştirilmesi politikalarını bu Bakanlık altında toplayacağız.
 4. Kültür ve sanata ilişkin politikaların oluşturulmasında, bu alanda yetişmiş uzmanların, akademisyenlerin, sektör temsilcilerinin ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerini alacağız.
 5. Koruma kurullarını özerk ve etkin hale getirecek, her türlü siyasi baskıdan uzak tutacağız.
 6. Kültür ve sanat alanında vergileri yeniden düzenleyecek, asgari düzeye çekeceğiz.
 7. Kişisel verilerin korunması, telif hakları, fikri kültür ve sanat mülkiyetinin korunması konularında gerekli yasal düzenlemeleri yapacak, korsan ürünlerle etkin şekilde mücadele edeceğiz.
 8. Güzel sanatların çeşitli dallarında özendirici çalışmalar yapacak, seminerler, festivaller ve benzeri etkinliklere destek vereceğiz.
 9. Ulusal sinema ve tiyatronun desteklenmesi, sinema endüstrisinin geliştirilmesi ve uluslararası alanda tanıtılmalarına yönelik teşvikler ve vergi kolaylıkları sağlayacağız.
 10. Radyo, televizyon ve diğer kamusal yayın yapan kanallarda, haber, belgesel, eğlence, kültür ve sanat programlarına getirilen doğrudan ya da dolaylı sansürcü ve yasakçı zihniyete son vereceğiz.
 11. Belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin sanat eğitimi faaliyetlerini teşvik edecek, alt yapı kurmaları için finansal destek sağlayacağız.
 12. Yaratıcı düşüncenin, sanat ve kültürde yenilikçi fikir ve projelerin önünü açacak, dijital tabanlı sanat ve kültürel çalışmaların geliştirilmesini teşvik edeceğiz.
 13. Ülke genelinde konserlerin yapılabileceği, sahne sanatları etkinliklerinin düzenlenebileceği ve görsel sanatların sergilenebileceği “Kültür ve Sanat Parkları” ve “Kültür Sanat Merkezleri” açacağız.
 14. Cumhuriyetin eserleri olan Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi’ni destekleyecek, ülke çapında yaygınlaşmalarını sağlayacağız.
 15. Genç neslin kültürel ve milli değerlere olan ilgisini artırmayı amaçlayacak, Anadolu’nun gelenek ve göreneklerinin tanıtımına destek vereceğiz.
 16. Devlet bünyesinde çalışan tüm sanatçılarımızın özlük haklarını ve çalışma koşullarını iyileştireceğiz.
 17. Sanat Enstitülerini destekleyecek ve yenilerinin kurulmasını teşvik edeceğiz.
 18. Güzel Sanatlar Liseleri’nin sayısını ve çeşitliliğini artıracak, bu liselerin alanında uzman öğretmen istihdamını sağlayacak, donanım eksikliklerini gidereceğiz.
 19. Son zamanlarda yok sayılan sanat, kültür ve konservatuar bölümlerine önem vereceğiz.
 20. Kültürel mirasın ait olduğu coğrafyada korunması ilkesini benimseyecek, yurtdışına kaçırılmış tarihi eserlerimizin iadesi konusunda etkin bir mücadele yürüteceğiz.
 21. Her ilin kültür ve sanat öğeleri ile markalaşmasını sağlayacağız.
 22. Çağdaş müzeciliği geliştireceğiz. Yapay zekâ ve artırılmış gerçeklik teknolojileri ile müze ziyaretlerini daha cazip ve etkileyici hale getireceğiz.
 23. Geleneksel zanaatların tanıtılmasını ve öğretilmesini destekleyeceğiz.
Arkeofili editöryel servisi. İletişim: arkeofili@gmail.com

You must be logged in to post a comment Login